Rapport Gröna näringar

Det gröna näringslivet kan lyfta Kalmar län

Kalmar län kan producera hållbar mat, energi, varor och tjänster för en växande befolkning i både Sverige och världen. Det visar en färsk rapport från konsultföretaget Macklean, på uppdrag av Regionförbundet och Länsstyrelsen Kalmar län samt LRF Sydost.

Så kan länets gröna näringar utvecklas inom klimat- och energi

En produktion med fler avbrott inom näringslivet, försämrade förutsättningar inom fiskerinäringen men också en ökad efterfrågan på förnybar energi och förnyelsebara material. Det är några av utmaningarna och möjligheter för länets gröna näringar.

Möte om transportkorridor österut

Den 7-8 april åker representanter från Regionförbundet i Kalmar län, Trafikverket och Riksdagens transportutskott till Lettland och Litauen för att diskutera möjligheterna för konkurrenskraftiga transportkorridorer mellan södra Sverige och österut.

Kalmar län får beröm i Svenska Palliativregistrets årsrapport

I den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" är ett delmoment att förbättra vården vid livets slut. Länets kommuner och landstingets sluten- och primärvård har det därför under 2013 genomfört olika förbättringsarbeten som nu uppmärksammas.

Regionförbundet rekryterar studentmedarbetare

Nu påbörjar Regionförbundet i Kalmar län en satsning på så kallade studentmedarbetare. Fram till sommaren kommer två studenter att, vid sidan av studierna, arbeta på regionförbundet.

Xylem i Emmaboda tävlar om europeiskt miljöpris

Xylem i Emmaboda har, i samarbete med länets klimatkommission, lämnat in en ansökan om det europeiska miljöpriset EU Energy Award. Företaget tävlar genom sitt arbete med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Välbesökt konferens om Det goda exemplets makt

Vilka faktorer som styr när företag väljer att växa och investera i vårt län var temat när konferensen Det Goda exemplets makt arrangerades i KalmarSalen den 28 mars. Ca 420 deltagare från 160 organisationer deltog.

Barbro Lindgren får Alma-priset

Världens största barn- och ungdomslitteraturpris delas i år ut till en av våra länsinvånare, Barbro Lindgren, som bor utanför Glömminge på Öland. Priset delas ut till Astrid Lindgrens minne. Läs Barometerns artikel via länken.

Plåt och design vinnare i Glasriket

På torsdagen fattades det första beslutet om vilka företag som tilldelas Glasrikesmiljonen. Allt i plåt AB i Åseda och Royal Design i Orrefors är företagen som kvalificerat sig i den första uttagningen. Företagen får vardera en miljon kronor.

Såddfinansiering till projekt med inriktning "SME, småföretagande och entreprenörskap"

Sista tillfället att söka Östersjöstrategins såddfinansiering för att underlätta planering av större internationella projekt med partners runt Östersjön. Totalt 667 000 euro fördelas med ca 50 000 euro per projekt. Deadline: 24 april.

Konferens om Gröna näringar i Kalmar

I en unik studie pekas viktiga framtidsområden ut för länets gröna näringar (jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk). Resultatet diskuteras på konferensen i Kalmar den 25 april. Mer information och anmälan via länken. Sista anm.dag 15 april.

Regionförbundet kräver kompletterade järnvägsutredning

Regionförbundet riktar nu kritik mot järnvägsutredningens förslag till sträckning för Ostlänken genom Linköping. Utredningen måste kompletteras med hur Tjust- och Stångådalsbanan ska anslutas mot såväl Södra stambanan som Ostlänken i Linköping, menar man.

Trenden håller i sig – befolkningsökningen fortsätter

Nu har Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för hela 2013 kommit. De visar att Kalmar län fortsätter att öka sin befolkning. Länet har numera en folkmängd på 233 874 personer.

Svårt att nå länets klimatmål

Klimatarbetet i Kalmar län går för långsamt. En färsk sammanställning från Regionförbundet i Kalmar län visar att endast ett fåtal regionala klimatmål tycks nås fram till 2020.

28,8 miljoner från Kulturrådet till länskulturen

Nu är 2014 års fördelning av statsbidrag från Kulturrådet klart. Totalt fördelas 28,8 miljoner till länets kultur.

Träregion Småland ställde ut på Möbelmässan i Stockholm

Vecka 6 fanns Träregion Småland med på Möbelmässan i Stockholm för att informera om alla de aktiviteter som genomförts och ska genomföras inom ramen för handlingsprogrammet för att stärka den småländska träindustrin.

Konferens 25 april om de gröna näringarnas framtid i Kalmar län - vilken väg väljer vi de närmaste 20 åren?

I en framtidsstudie pekar länsstyrelsen, LRF och regionförbundet ut viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv. Resultatet från studien, som är den första i sitt slag i Sverige, presenteras på konferensen. Anmälan och info. via länken.

Informationsexpert eller bokguru?

Konferens 13-14 mars i Nässjö om skolbibliotekariens roll i skolan. Seminarier och workshops under två dagar med bland andra Lyn Hay - australiensisk forskare med 20 års erfarenhet inom lärande och informationsvetenskap. Sista anmälningsdag är 28 feb.

Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning

Den 26 mars anordnas seminariet "Nya vägar" i riksdagen. På plats kommer man att föra en dialog om lösningar och möjligheter till högre utbildning på mindre orter. Bakom seminariet står Campus Västervik tillsammans med andra aktörer. Anmäl dig i dag!

Sök till "Driva Framåt - The Camp"

En 3-dagars intensiv utvecklingskurs för företagande kvinnor. Arrangeras av Drivhuset i samarbete med Regionförbundet, Tillväxtverket och Connect Sydost. Sista anmälningsdag är 5 mars.

Nytt projekt ska få kvinnors företag att växa

Ett koncept bestående av föreläsningar och en tredagars ”företagscamp” med kvinnor från olika branscher och bakgrund. Projektet Driva Framåt – The Camp är en storsatsning av Regionförbundet i Kalmar län, Tillväxtverket och Drivhuset i Kalmar.

Ett steg närmare kompetenscentrum Pukeberg

Arbetet med att bilda ett kompetenscentrum i Pukeberg har nu tagit ett första steg. En nyskriven rapport pekar ut riktningen och strategin för det arbetet.

2,5 miljoner kronor till destinationsutveckling av Västervik

Regionförbundet går nu in med 2 550 000 kronor fördelat på tre år till Västerviks arbete med destinationsutveckling och marknadsföring inom besöksnäringen.

Regionförbundet stödjer nytt tillväxtprojekt i Västervik med 1 miljon kronor

Regionförbundet stödjer nytt tillväxtprojekt i Västervik med 1 miljon kronor.

Grönt ljus för 13 YH-utbildningar i Kalmar län

I dag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) vilka yrkeshögskoleutbildningar som får bedrivas med start hösten 2014. Kalmar län fick 13 YH-utbildningar.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54