Från personliga hemligheter till statligt uppdrag inom HBTQ

På torsdag anordnar regionförbundet en utbildningsdag om HBTQ. Dagen syftar till att ge ökad kunskap om- och verktyg till hur vi bemöter och arbetar mer inkluderade både mot personal, civilsamhälle, publik och besökare.

Mindre koldioxidutsläpp från länets trafik

För första gången når koldioxidutsläppen under 1990 års nivå, 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

4 län i samverkan om framtidens kompetensförsörjning

19 och 20 mars kommer Regionförbundet i Kalmar län att genomföra två dagars workshops med representanter från fyra län. Syftet med dessa workshops är att ta fram konkreta och långsiktiga insatser för kompetensförsörjning.

En dag om HBTQ- Från personliga hemligheter till statligt uppdrag

Välkomna till en utbildningsdag som synliggör villkoren för HBTQ-personer. "Från personliga hemligheter till statligt uppdrag inom HBTQ". Människor söker sig till regioner med god livsmiljö där förutsättningarna för förnyelse och utveckling är som störst.

En ny energibalans för Kalmar län

De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, visar den beräkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Praktikplatser i Bryssel

Två praktikplatser för studenter finns nu att söka till vårt kontor i Bryssel inför hösten 2015. Studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet kan söka.

14,5 miljarder kronor mat om året

Den största omsättningen sker i förädlings- och slutkonsumtionsledet och det är även där flest nya företag startas.

Halvera tiden nyanländas etablering

Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet anser att staten bör ta sitt ansvar och ha sitt huvudfokus på att halvera tiden för nyanländas etablering i det svenska samhället från dagens över fem år till cirka två år.

Maten i Kalmar län - skapar identitet och värde

Småland och Öland är viktiga övergripande matidentiteter men det finns också mer lokala identiteter som går att utveckla. Det konstateras i en ny översikt över regional matkultur i Kalmar län.

Lär dig mer om dans och rörelse tillsammans med äldre

Dans i Sydost och Västerviks kommun bjuder in dig som arbetar inom omsorgen eller som kulturpedagog till en fortbildningsdag. Tisdagen den 31 mars i Västervik.

Skrivelse till regeringen om insatser för nyanlända

Med en skrivelse till regeringen vill regionförbundet och kommunerna i Kalmar län lyfta fram folkbildningen, som en resurs i mottagandet av asylsökande. Folkbildningen skulle, enligt vår uppfattning, kunna underlätta och påskynda människors etablering.

Helena Nilsson tf regiondirektör

På fredagens styrelsemöte fattades beslut om ge Helena Nilsson uppdraget som tf regiondirektör. Helena är idag områdeschef för näringsliv och tillväxt på Regionförbundet i Kalmar län

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54