En regional utvecklingsstrategi 2016-2030

Nu har vi startat abetet med att ta fram en ny uppdaterad strategi för regionens framtida utveckling. Processledaren som tagit sig an uppdraget heter Anna Carin Pålsson.

Var kommer du närmast ifrån?
Jag driver egen verksamhet sedan ett par år tillbaka och åtar mig olika uppdrag inom kommunikation, varumärken, undersökningar och strategiska beslutsunderlag. Exempel på uppdragsgivare är Hushållningssällskapet, Folktandvården i Kalmar län, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.

Jag har jobbat i drygt 25 år med kommunikationsfrågor i olika form varav majoriteten av tiden i Stockholm. Mina uppdragsgivaren har funnits inom det privata näringslivet såväl som statliga myndigheter. Sedan nio år tillbaka bor jag med min familj på Öland där jag också har min verksamhet. Parallellt med uppdraget som processansvarig för den regionala utvecklingsstrategin har jag ett uppdrag åt Hushållningssällskapet som varumärkesansvarig.

Berätta om ditt uppdrag för regionförbundet.
Det är ett spännande uppdrag. Och komplext. Det är många parter i regionen och det är ett digert arbete att enas om en gemensam utvecklingsstrategi. Men det är ett viktigt jobb. Jag drar paralleller till att ta fram en varumärkesstrategi för en större organisation. Det finns alltid olikheter som gör att man kan vilja dra åt olika håll. Framgången ligger dock i att hitta det som är gemensamt. Drar alla åt samma håll så är möjligheten att komma dit man vill, eller åtminstone en bit på väg, betydligt större än om man sätter olikheterna främst.

Varför behöver en ny RUS tas fram?
Den befintliga strategin har blivit föråldrad. När vi tittar på den nu så ser vi att den är för detaljerad. En strategi måste vara övergripande. Detaljerna och huret ska ligga i handlingsplanerna. I arbetsgruppen har vi en vision att ta fram en strategi där alla involverade ska kunna minnas riktningen och målen utan att ta fram det skrivna dokumentet varje gång. Utan att den för den skull bli ytlig.

Hur kommer arbetet att gå till?
Arbetet är en process och sker i dialog. Det är viktigt att alla involverade förstår att deras bidrag är viktigt. Vi i arbetsgruppen jobbar efter mottot: En strategi betyder någonting först när någon anser att den gör det. Det betyder att vi behöver få berörda att känna för strategin och tro på att den faktiskt kommer ta Kalmar län framåt.

Vad händer närmast?
Efter sommaren börjar vi med dialogmöten med kommunerna och landstinget via arbetsutskotten. Utifrån deras input kommer vi sedan ta fram ett par målbilder som vi jobbar vidare kring i dialogarbetet. Under hela processen kommer vi kontinuerligt hålla dialog med berörda parter.