Vi söker företag som vill öka sin internationella närvaro

(Förstudien avslutades 31 mars 2015. För resultat, se längst ner på denna sida)

Regionförbundet genomför just nu (november – mars) en förstudie för att se om förutsättningarna finns för att starta ett projekt med syfte att främja företagens export- och internationaliseringsarbete. Till projektet söker vi företag med intresse av att öka sin export/import. Läs vidare nedan.

Bakgrund
Internationalisering och integration är viktiga områden för vår region. Företag och industrier står inför generationsskiften och ökade krav på kunskapsintensiv verksamhet, samtidigt som vi har svårt att behålla kompetensen i regionen. Parallellt med detta ser vi en ökning av arbetskraft från andra länder, som kommer med värdefulla kunskaper som vi måste ta tillvara för att nå våra mål om en hållbar och konkurrenskraftig region.

Rapporten från OECD 2012 fastställer att det är nödvändigt för Småland-Blekinge att locka och behålla kvalificerad arbetskraft, däribland invandrare och utländska studenter.

Vi behöver titta längre bort för att nå nya kunder, och forskning visar att företag med utlandsfödda anställda i högre grad ger sig ut på internationella marknader. Vidare finns det ett starkt statistiskt samband mellan anställning av utlandsfödda och tillverkningsföretagens export. Följande siffror talar sitt tydliga språk (Lodefalk och Hatzigeorgiou, 2012):

  • En procentenhets högre mångfaldsnivå är i genomsnitt förknippad med 9 % mer export och 12 % mer import (något lägre siffror för små företag och betydligt högre siffror för stora företag).
  • Att anställa en utlandsfödd person med eftergymnasial utbildning som bott i Sverige kortare tid än fyra år är sammankopplat med en ökning av tjänsteexporten till ursprungslandet med i snitt 18 %.


Projektidé och innehåll
Den projektidé vi just nu tittar på går ut på att främja företagens export- och internationaliseringsarbete, genom samverkan med personer med utländsk bakgrund som vi utbildar i exportrelaterade ämnen och som får genomföra en praktik på ett företag. Inspiration har vi hämtat från ett liknande projekt i Karlshamn, som resulterade i att flertalet företag fick hjälp med exempelvis marknadsundersökningar, nykundsbearbetningar och säljsupport. Projektet resulterade även i 6 nya företag och 30 anställningar.

Projektet kommer till stor del att skapas utifrån företagens behov, samt utifrån erfarenheter från Karlshamnsprojektet. I korthet tror vi att följande är ett bra riktmärke:

Företag deltar kostnadsfritt och förutsättningslöst och det finns inte några som helst krav på anställning eller liknande. Det handlar snarare om att under projektperioden testa en idé, ge och ta ny kunskap samt få möjlighet att undersöka nya marknader. Som företag ger man av sin tid och sitt engagemang och är öppen för att ta emot en praktikant (utifrån matchning) som kan hjälpa till med exempelvis marknadsundersökningar, nykundsbearbetning, säljstöd och marknadsföringsmaterial. Som företag är detta ett ypperligt tillfälle att få hjälp med "back office-uppgifter som man kanske inte tar sig tid till, såsom att ringa och boka kundmöten, leta upp aktuella mässor, kartlägga hamnar eller distributörer osv. 

Naturligtvis kan man även se detta som en potentiell möjlighet att hitta en ny medarbetare eller leverantör av specifik konsulttjänst, men det är som sagt inget ”krav”.  

En förutsättning för att kunna realisera projektet är att det finns ett intresse från företagens sida, samt att vi "fångar upp" utlandsfödda individer med den kunskap och bakgrund som våra företag känner att de kan vara hjälpta av. Vår ambition är att matchningen ska ta hänsyn till företagens önskemål, samt att de utlandsfödda personerna har relevant yrkesmässig och/eller akademisk kompetens, ett brett kontaktnät i hemregionen och eventuellt erfarenhet av sälj. Vi ser att många av de som kommer till Sverige och Kalmar län idag har goda yrkesmeriter, långa utbildningar och pratar flera språk. Vi kartlägger just nu kompetensen hos dessa (såväl nyanlända som mer etablerade).

I arbetet med att skissa upp ramarna för projektet är det viktigt för oss att lyssna in vad företagen tycker och tänker, samt vilka behov företagen ser för att projektet ska nå sitt mål och komma företagens internationaliseringsarbete till gagn. Därför kontaktar vi nu några företag för att lyssna in hur de ser på detta.

Vi söker också företag som är intresserade av att öka sin export. Läs mer nedan.

Projektet kommer även att innehålla omfattande utbildning för framför allt målgruppen utlandsfödda, i form av exportkunskap, marknadsföring, affärsengelska etc. Företagen kan även komma att erbjudas exempelvis handledarutbildning, exportkunskap samt möjlighet att ta del av expertkunskaper och erfarenheter från andra företag som exporterar till specifika länder/marknader. Det finns även en tanke om att väva in Business Swedens Steps to Export i detta.
 
För mer information, kontakta:

Kristina Bergman: kbn@rfkl.se 072-504 76 47

Den nyfikne kan läsa mer om Lodefalk och Hatzigeorgious forskning via:

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/40-5-ahml.pdf

och
http://entreprenorskapsforum.se/2014/11/19/utlandsfodda-och-foretagens-internationalisering-ett-lyft-for-tjansteexporten/

Förstudieresultat
Vår intention var att förstudien skulle resultera i en ansökan till ESF (Europeiska Socialfonden) och dess programområde 2 (PO2). Så blev dock inte fallet, framför allt pga. att vi med projektidén och resultaten från förstudien inte kunde möta de förutsättningar som PO2 ställer. Under förstudien lokaliserade vi ca 15 företag i framför allt södra länet (det var svårare att nå de i norra länet) som visade intresse för projektidén och ville följa med oss på resan och var intresserade av att ta emot en praktikant utifrån en viss kravprofil. Förstudien har nu delvis lämnats över til Arbetsförmedlingen i Kalmar med överenskommelsen att de inleder en fortsatt dialog med företagen samt undersöker möjligheten att finansiera en exportsäljarutbildning till individerna.   

Sidan uppdaterad av: Göran Svensson 2014-12-18 Dela och tipsa

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54