Arbetsutskottet

Aktuellt möte: 16 mars

Plats: Nygatan 34, Kalmar

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning

Administration

4. Årsredovisning 2016
5. Uppföljning av internkontrollplan 2016

Rund och gränslös region

6. Yttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025
7. Yttrande – Kollektivtrafikstrategi 2050
8. Yttrande – avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/14935
9. Yttrande – Planerad stamnätsförbindelse mellan fastlandet och Gotland
10. Yttrande – Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
11. Driftbidrag till Kalmar/Öland Airport 2017
12. Uppföljning och uppdatering av regional digital agenda
13. Bredbandsstrategi och nedtagning av kopparnät
14. Modell för bredbandsutbyggnad

Befolkning och välfärd

15. Aktuella samverkansfrågor inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård som bör fördjupas

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

16. Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1
17. EU-medfinansiering till Digiperson, Kalmar Science Park
18. EU-medfinansiering till Omställning för kärnkraftens underleverantörer, Oskarshamns kommun
19. Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
20. IT-plattform Småland & Öland
21. Lägesrapport från Shanghaikontoret, Livsmedel, Besöksnäring, Trä

Övergripande

22. Regionförbundets fokus i internationella frågor, Kina, Sydafrika, Östersjön/EU
23. Regional utvecklingsstrategi, beslutsprocessen
24. Aktuellt angående bildande av regionkommun

Valärenden

25. Ersättare för Roland Åkesson (C) i primärkommunala nämnden.
26. Ombud på huvudmannastämma, Träcentrum, Nässjö, 30 mars

Rapporter

Inbjudningar

27. Konferens om hållbar regional utveckling, 5 maj, SKL, Tillväxtverket och SCB
28. Europaforum Småland Blekinge Halland 2017, 12 maj, Jönköping
29. SKL:s konferens "Nationell strategi för hälsa" 28 april, Oskarshamn

30. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)
B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
C. Protokoll från PKN
D. Protokoll för landstingets kulturnämnd
E. Återrapportering enligt Villkor för 2016 från Regionförbundet i Kalmar län
F. Aktuella projekt för medfinansiering mars 2017
G. Verksamhetsberättelse 2016, Miljösamverkan Sydost
H. Fortsatt utveckling av stråket Göteborg-Stockholm, Åtgärdsvalsstudie Jönköping
I. Utställning av VA-plan för Mönsterås kommun, regionförbundet yttrar sig inte, i enlighet med beslut i styrelsen 2014-03-07 § 36.

Övriga frågor