Arbetsutskottet

Aktuellt möte: 26-27 januari

Plats: Gässhults säteri, Figeholm

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Välkomnande av ny ledamot i arbetsutskottet

Rund och gränslös region

5. Yttrande – Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 573 i Kalmar län
6. Yttrande – samrådshandling avseende Regional cykelstrategi för Östergötland
7. Regional infrastrukturplan
8. Utgånget avtal om åtgärder på Stångådal samt Tjustbanan
9. Näringsdepartementets besök i Oskarshamn, väg 37/47, Kraftsamling Oskarshamn

10. Diskussioner med grannlän om tillgänglighet och tillväxt

11. Regionala utvecklingsstrategin

Rund och gränslös region (fortsättning)

12. Yttrande – Remiss av betänkandet En svensk flygskatt
13. Yttrande – Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling
14. Yttrande – Förslag till nya lokala föreskrifter som har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn
15. Generell delegation till regiondirektör att avstå från att yttra sig angående lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter
16. Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Miljö i balans

17. Klimatsamverkan Kalmar län – avrapportering 2016 samt handlingsplan 2017

Befolkning och välfärd

18. Etablering och integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län, EKO – "Vi blir fler"
19. Samverkan kring arbetsmarknadsfrågor i länet

Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling

20. Beslut om fördelning av 1:1 medel 2017
21. Projektbeslut - Smart Housing Småland 2
22. Projektbeslut - Fryshuset Kalmar län
23. Projektbeslut - Linnéstudenterna i regional utveckling
24. Yttrande – Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
25. Analys av företagsstöd 2016 och inriktning 2017

Övergripande

26. Aktuellt angående bildande av regionkommun

Valärenden

27. Ersättare för Ragnar Olsson (V) på följande uppdrag:

 • Ansvarig kontaktpolitiker – Kina och Sydafrika
 • Ansvarig kontaktpolitiker – Välfärdsfrågor (Integration, jämställdhet, befolkning, Nka)
 • Ansvarig kontaktpolitiker – Ungdomsfrågor
 • Ansvarig kontaktpolitiker – CaSYPoT – Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation
 • Ansvarig kontaktpolitiker – Lärandefrågor
 • Styrelse – Kumulus
 • Vice ordförande – Pensionärsrådet
 • Styrgruppen för Fryshusets etablering i länet
 • Styrgruppen för projektet Universitets- och högskoleutveckling i norra Kalmar län
 • Styrgrupp för samarbetet med Cape Winelands District Municipality
 • Ersättare i Euroregion Baltics styrelse

Rapporter

28. Näringsdepartementets besök i Oskarshamn

Inbjudningar

29. Anmälningsärenden

A. Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1)
B. Förteckning över aktuella ärenden för information till arbetsutskottet
C. Protokoll från PKN
D. Protokoll för landstingets kulturnämnd
E. Granskning av löner och ersättningar, från revisorerna
F. E22 förbi Söderköping, svar från Trafikverket
G. E22 förbi Söderköping, svar från Näringsdepartementet
H. "Huset fullt" – Krisledning i Hultsfreds kommun
I. Regeringsbeslut inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 regional tillväxt och 22 Kommunikationer
J. Regeringsbeslut – Uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer
K. Regeringsbeslut – Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020
L. Kalendarium och teman för kommunstrategiska överläggningar 2017

Övriga frågor