Styrelsen 1 december 2016

Tid: 09.00-15.00
Plats: Gränsö slott, Västervik

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Välkommen till Västerviks kommun
Tomas Kronståhl

Information från regiondirektören och kansliet

5. Aktuella frågor för regional utveckling
Helena Nilsson

6. Verksamhetsplan och budget 2017
Helena Nilsson och Tina Erlandsson

7. Regionala utvecklingsstrategin, uppföljning av RUS IV
Nina Öhrn Karlsson

8. Kompass 2017-2018
Camilla Samuelsson

9. Unga i samverkan 2017-2019
Cilla Ilhammar

10. Strukturfonder och sammanhållningspolitiken
Leif Larsson

11. Euroregion Baltic (ERB) och Östersjöarbetet
Akko Karlsson, Jan Martinsson, Tobias Facchini, Zofia Makowska

Gruppmöten

 

Beslutsärenden

Administration

13. Verksamhetsplan och budget 2017
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta bifogat förslag till verksamhetsplan och budget för 2017.

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att delårsbokslutet 2017 upprättas per den 31 augusti.

14. Tillägg till arbetsutskottet och Primärkommunala nämndens reglemente, möjlighet att vara med på distans

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om tillägg i reglemente för AU och PKN om möjligheterna att delta via distans.

Befolkning och välfärd

15. Kompass 2017-2018

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, vilket också har behandlats av Primärkommunala nämnden den 21 oktober 2016.

16. Unga i samverkan 2017-2019

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets beslut kring inriktning för regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-2019.

17. Arbetsintegrerande sociala företag

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, att godkänna handlingsplanen för stärkande av arbetsintegrerande sociala företag, samt att lämna in en ansökan till Tillväxtverket för ett genomförandeprojekt kring handlingsplanens prioritering.

Rund och gränslös region

18. Beslut om inriktning på regional infrastrukturplan

Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge uppdrag åt kansliet enligt föreslagen inriktning.

Övergripande

19. Delegationsärenden

20. Rapporter

21. Anmälningsärenden

Arbetsutskottets protokoll från den 10 november

22. Övriga ärenden

23. Nästa möte
16 februari Emmaboda folketshus, Emmaboda